Udvilingsplan

Ideerne er skabt via vores Borgermøde juni 2018 samt hentet fra den første udviklingsplan fra 2014. Alle forslag er præsenteret igen på et borgermøde i august måned 2018 og derefter formuleret her i planen. Lokaludvalgets indsats henter sin bestemmelse i kommunens styrelseslov. Lokaludvalget er nedsat i h. t. styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er i h.t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune: 1. At rådgive, vejlede og støtte Middelfart Byråd og administration med den overordnede planlægning til gavn for såvel lokalområdet som kommunen som helhed. 2. At fremme demokratiet og sammenhængskraften i nærområdet såvel som i kommunen som helhed. 3. At formulere og fremme konkrete lokale udviklingsdagsordener i lokalområdet, afstemt med kommunens øvrige initiativer og i nært samarbejde med lokale foreninger, institutioner, borgere, virksomheder mm. 4. At medvirke til at Nr. Aaby finder sin plads i Middelfart Kommune med egen identitet og bevidsthed om mål og retning for byens videre udvikling. Det tilstræbes at lokale foreninger, institutioner og erhverv mm. inddrages i lokalrådets arbejde. Vores udviklingsplan er opdelt i 12 forskellige emner og der skal arbejdes videre med deres konkrete udformning via flere møder, arbejdsgrupper samt samspil med forskellige instanser.
 1. Erhverv, handel og arbejdspladser
 2. Bosætning og velkomst til nye borgere
 3. Børnefamilier, netværk, aktiviteter og fælles rum
 4. De nye seniorer – liv, aktiviteter og ressourcer
 5. Midtbyen – anledninger og samlingssted – kulturhus – medborgerhus
 6. Kunst og kultur
 7. Trafiksikkerhed – stier, veje og fortove
 8. Unge – afterteens: oplevelser, anledninger og faciliteter
 9. By forskønnelse – huse, haver, områder og steder
 10. Sundhed, motion, mad og velvære
 11. Information, kommunikation netværk og formidling
 12. Jernbane, motorveje og andre transportområder
 

1. Erhverv, handel og arbejdspladser

Målsætning: skabe fokus på betydningen af lokale butikker og vigtigheden af borgernes lokale opbakning til deres omsætning, bevare og gerne udvikle flere lokale arbejdspladser og fastholde Nørre Aaby og omegn, som betydningsfuldt handels- og erhvervsområde i Middelfart Kommune. Handlinger:
 1. Støtte byens butikker via en offensiv kampagne med en mangfoldig formidling.
 2. Flere industriarbejdspladser tæt på byen eller ved Hedegaardsvej – prisen på industrijord gøres billigere i landområderne end i Middelfart by.
 3. Opstartshjælp og rådgivning til nye butikker, firmaer og et praktisk netværks mødested.
 4. Fibernet forbindelse i byen til virksomhedernes data transport.
 5. Behovsundersøgelse – data/viden om nuværende handlende, byens handelsstandsforening, kontakt med Erhvervsforening Middelfart.
 6. Styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedet, det lokale erhvervsliv og skole, til gavn for unge, måske via ungdomsskolen, involvere erfarne seniorer.
 7. Årlig kæmpe Bazar på Grand med brugte ting og sager.
 8. Byens kraftvarmeværk fastholder deres grønne varmeplan og prisniveau.
 9. Produktion: Firmaer kunne blive underleverandører til robotindustrien i Odense.

2. Bosætning og velkomst til nye borgere

Målsætning: skabe fokus på Nørre Aabys kvaliteter som et attraktivt bosætningssted. Hvad vil vi gerne være kendt for, hvilke kvaliteter skal vi reklamere med for at få flere til at bosætte sig i vores område og hvordan vil vi byde nye borgere velkommen til byen og Middelfart Kommune. Handlinger:
 1. Velkomstfolder 3-fløjet med præsentation af foreninger og overordnede forhold med henvisning til og suppleret med uddybende materiale fra hele Middelfart Kommune.
 2. NørreAaby Hjemmeside med overblik og links til mange andre instanser i byen.
 3. NørreAaby: Velfungerende FB side med overblik over mulighederne i vores område m.m.
 4. Velkomstmøde hvert kvartal i byens nye kulturhus.
 5. Etablering af en velkomstgruppe til velkomstmøder og velkomstopgaver med gave m.m.
 6. Byggegrunde skal gøres attraktive og mere indbydende – nye kan udstykkes.
 7. Involvere ejendomsmæglerne i byen og fortælle dem om vores plan.
 8. Markedsføring af byens kvaliteter for at tiltrække nye borgere på eksterne platforme

3. Børnefamilier, netværk, aktiviteter og fælles rum

Målsætning: Nørre Aaby er på mange måder et ideelt sted for børnefamilier og deres behov for gode vilkår til hverdagslivet. Det indebærer gode skoletilbud, gode pasningsordninger og et foreningsliv der tilgodeser børnefamiliers ønsker og udfordringer Handlinger.
 1. Nørre Aaby skole og Nørre Aaby Realskole er velfungerende med god ledelse og kvalitet i undervisningen, så nye børnefamilier tiltrækkes af høj kvalitet på dette område.
 2. Der er pasningsmuligheder med kvalitet for alle børnene fra vuggestue, til dagpleje og børnehave, så forældrene kan tilbydes kvalificeret pasning i deres lokalmiljø.
 3. Der er et varieret foreningsliv, som tilgodeser børnenes forskelligartede behov for bevægelse, læring og gode oplevelser. Vestfyns Kultur- og Idrætscenter danner rammen om et samarbejde foreningerne i mellem, så den samlede indsats koordineres og udvikles med fællesskabelse.
 4. Der etableres et kulturhus – et samlingssted til aktiviteter, møder, arrangementer, herunder fællesspisning for børnefamilier.
 5. Børnefamilier mødes i Tusindårslegeparken til børneleg og voksensamvær, forældre er måske ansvarlige på skift til det praktiske med udlevering af parkens rekvisitter.
 

4. De nye seniorer – liv, aktiviteter og ressourcer

Målsætning: der udvikles et sammenhold og en mødekultur, så seniorer i vores by med fælles hjælp udvikler er lang række aktiviteter og samværsformer til fælles bedste Handlinger:
 1. Lokal senior Aktionsgruppe med fokus på seniorers fællesskab, liv og muligheder.
 2. Seniorer med tid og rette kvalifikationer skal være en opbyggende styregruppe i det nye kulturhus og mødested i midtbyen.
 3. Seniormotion i Tusindårslegeparken – outdoor fitness og andre aktiviteter.
 4. Arrangementer og aktiviteter i hverdagen – udenbys, udendørs, i hallen, i parken og i det nye mødested i midtbyen – formidles via kulturstedet, skærme FB g hjemmesiden.
 5. Seniorbank – seniorressourcer – gruppe udgår fra Kulturstationen – få hjælp til de praktiske opgaver, It, småting m.m. Kontakt til huset via mobilnummer eller mail.
 6. Kongshøjcentret – ældre borgere fra Nørre Aaby har fortrinsret til at modtage en plejebolig på Kongshøjcentret. Den ældres netværk vil på den måde have nemmest ved at fastholde det menneskelige samvær i hverdagen.
 

5. Midtbyen – anledninger og samlingssted – kulturhus – medborgerhus.

Målsætning: der etableres et forsamlingssted – et kulturhus i byens centrum. Her udvikles med tiden en række aktiviteter og arrangementer efter behov og muligheder. Der etableres en selvejende institution, som bestyres af en generalforsamlingsvalgt styregruppe. Handlinger:
 1. Etablering af medborger- kulturhus i midtbyen for alle aldre. Flere muligheder er i spil.
 2. Foredrag og debatter om mange relevante emner. (sundhed, kultur, læring, det lokale)
 3. Samlingssted for både unge, seniorer, børnefamilier og alle generationer.
 4. Alle muligheder indenfor håndværk, håndarbejde, kunst, hobby og lege. En model hvor ældre kan lære de unge. Munkebo Kulturhus demonstrerer hvor meget der kan.
 5. Daglige cafe med frivillige som hjælpere og mødested for mange forskellige aldre.
 6. Intime musikarrangementer evt. i Pakhuset ved siden af stationen for hele kommunen.
 7. Gode fællesspisninger, hvor deltagerne selv kan laver maden efter egne ønsker.
 8. Aktivitetsmuligheder for hele kommunen via togforbindelse.
 9. Overnatninger for turister – på f. eks danskere på cykelture eller familiers gæster
 10. Biblioteket kan flyttes til jernbanestationen.
 11. Overnatningsmuligheder i Nørre Aaby – efter at Nørre Hotel lukkede har det ikke været muligt at leje et værelse for en nat eller for en periode. Det kan realisere i jernbanestationen som Bed and Breakfast eller Air B&B i Nørre Aaby

6. Kunst og kultur

Målsætning: i Nørre Aaby er der en række kunstværker som præsenteres og formidles til borgerne. Kunstværkernes betydning for byen historisk og aktuelt inddrages og der kan arbejdes med etablering af nye kunstværker i det offentlige rum. Handlinger: Der etableres en kunstgruppe der skal arbejde med opgaven. Der er en bog om Nørre Aaby på vej – med præsentation af byens kunst, billeder fra byen og en generel fortælling om de vigtige punkter fra byen historie Ny kunstgenstand på pladsen foran Tusindårslegeparken etableres Tyren bag rådhuset flyttes til en bedre placering for byen  

7. Trafiksikkerhed – stier, veje og fortove

Målsætning: i og omkring Nørre Aaby er der skabt en meget høj sikkerhed og trivsel for borgerne når de færdes i trafikken. Borgerne kan færdes på cykel og til fods på betryggende måde. Der er regler så bil og godstrafikken kan fungere til alles tilfredshed, og borgerne tager hensyn til hinanden. Handlinger:
 1. En trafik sikkerhedsgruppe etableres under lokaludvalget til borgernes brug.
 2. Margaardvej: der skal være 50 kilometers fartbegrænsning helt ud til hovedvejen, tydeligere cykelsti og en rundkørsel eller lyskryds ved krydset ud mod hovedvejen.
 3. Naturstier/stier skal holdes vedlige ud fra en god årsplan, der skal skabes en synlig sammenhæng mellem stier og cykelstier, være flere bænke langs stier, vi skal have lavet en overskuelig folder med en plan over alle stier. Stier ved Rud og rundt om Fønsvang.
 4. Fodgængerovergange: genskabes ved Østergade, i Søndergade og på Idrætsvej
 5. Cykelstier: (kommer) ved Idrætsvej, men gøres tydeligere i Søndergade.
 6. Trafikforhold ved Tunnelen; midterstriber – kun for biler, cykler skal trække gennem lilletunnel.
 7. P-pladser ved Kongshøjcentret: For mange biler på Kirkevej, trængsel og farligt
 8. Hastighedsbegrænsninger: biler har for høj fart op af Kirkevej fra Østergade. Biler har for høj fart på Bøgevej. 40 km hastighedsgrænse i Østergade gennem byen. Mange biler har for høj fart gennem Bøgevej
 9. Portugalmodellen i stedet for vejbump – hvad det så end er?
 10. Lastbiler ud af Østergade med alle de nye boliger
 

8. Unge – afterteens: oplevelser, anledninger og faciliteter

Målsætning: der skabes fokus på unge gruppens muligheder for aktiviteter og samværsformer. Der gøres en indsats for at vores by fungerer, så der ikke er unge der på forskellig vis har en ufornuftig adfærd i vores lokalsamfund. Handlinger:
 1. Der nedsættes en gruppe, der har til opgave at skabe fokus og arbejde med konkrete tiltag overfor denne udfordring. Gruppen relaterer sig til SSP området.
 2. Der skal være flere muligheder for gruppen +20, så byen og borgerne kan vise, at vi vil dem. Behovsundersøgelse hos gruppen via interviews, brainstorm på gaden, gerne både teenagere og unge – hjælp fra SSP til opgaven.
 3. Tænke i faciliteter – i kulturhuset med fleksibelt håndværksted, musiksted, computerrum, værested, muligheder til-sport, tegne billeder og skabe billeder via pc og programmer.
 4. Skabe netværk mellem og muligheder via kontakter mellem gruppen, nye voksne og gerne seniorer med relevante aktiviteter.
 5. Skaterbane ved hallen.
 6. Erfaringer fra Middelfart med muligheder for denne gruppe i den store by
 

9. By forskønnelse – huse, haver, områder og steder

Målsætning: borgerne i Nørre Aaby er involveret i opgaven med at skabe skønhed og orden i vores by. Nørre Aabys grønne områder er gode mødesteder og der er rent og pænt. Alle borgerne vil gerne holde deres egen bolig og område i orden og alle tager et medansvar for de fælles områder. Handlinger:
 1. Grøn oase i midtbyen- et Bytorv – med beplantning, springvand, gerne i et gågadeområde – Østergade kan eventuelt lukkes på midten
 2. Bevarelse af byens kulturhistoriske bygning Jernbanestationen. Anvendes til borgernes behov, men skal tillige have flere andre muligheder af hensyn til omsætning.
 3. Pæne indfaldsveje ind mod Nørre Aaby; Kongsgårdsvej, Søndergade, Margaardvej, Vibyvej og Præstegaardsvej med Blomsterkummer og pæne områder.
 4. Alle borgerne sørger for at deres affald fjernes korrekt. Alle borgere hjælper med at fjerne skidt, der er blevet efterladt det forkerte sted.
 5. By pedeller med passende opgaver til fremme af byens hygge og muligheder.
 6. Middelfart APP til brug for indsats fra kommunen ved skade på vej eks.(borgertips)
 7. Der plantes flere skovområder tæt på Nørre Aaby.
 8. Broerne ved Søndergade og Koldinghuse Nord over Viby å skal renoveres.
 9. Parkeringspladser etableres i indelukket overfor det gamle posthus.
 10. Byens skilte rengøres en gang om året.
 11. Skrænten I Søndergade på vej under broen (venstre side) renoveres så den matcher modsatte (højre) side ud for REMA 1000.
 12. Bevoksningen bag Parkeringspladsen ved Hallen (Grantræer) trænger til at blive ændret
 

10. Sundhed, motion, mad og velvære

Målsætning: alle aldersgrupper i Nørre Aaby har mulighed for at dyrke idræt, holde sig i god form, bevæge sig i gode faciliteter og have fokus på sunde kost- og drikkevaner. Både byens foreninger og andre aktører er fælles om at skabe denne opbyggende situation. Handlinger:
 1. Byens foreninger har et varieret træningstilbud i forhold til borgernes forskellighed.
 2. Vestfyns Kultur- og Idrætscenter er byens kraftcenter med fokus å sundhed, motion og samvær for alle forskellige grupper af borgere.
 3. Motionsaktiviteter i Tusindårslegeparken via mange boldspil, lege, let styrke og samvær.
 4. Senioraktiviteter i Tusindårslegeparken via ny planlægningsgruppe
 5. Bedre samarbejde mellem byens idrætsforeninger til nye muligheder.
 6. Familieidrætsmuligheder i Vestfyns Kultur og Idrætscenter og i Tusindårslegeparken.
 7. Svømmesal eller svømmehal ved Vestfyns Kultur og Idrætscenter – med svømmeklub, pensionistsvømning, skolesvømning og motionssvømning.
 8. Hundeskov til motion af hundene på hverdagens gåture, samt deres ejere.
 9. Afskaffelse af 25-års reglen. Ændret tildeling af midler til foreningerne fra kommunen.
 10. Rulleskøjtebane og skaterbane – gerne tæt på Nørre Aaby Skole og hallen.
 

11. Information, kommunikation netværk og formidling

Målsætning: der er i vores by etableret et informations- og kommunikationssystem så alle borgerne på en nem og billig måde kan følge med i alt det der foregår og drøfte en række opgaver og udfordringer med hinanden. Handlinger:
 1. Informationsgruppe oprettes med fokus på information og kommunikation – gerne med kompetente borgere fra området / aktiviteter, møder og opgaver
 2. Lokaludvalget har oprettet en hjemmeside www.nørreaaby.dk med grundlæggende informationer og links til alle byens hjemmesider.
 3. Vores Facebook NørreAaby anvendes af mange borgere.
 4. Mange borgere leverer materiale til hjemmeside og FB side.
 

12. Jernbane, motorveje og andre transportområder.

Målsætning: Nørre Aaby er placeret tæt på jernbane, motorvej og andre transportsystemer. Vi har fokus på disse gode muligheder, men også de gener denne placering skaber Handlinger:
 1. Støjskærme fra motorvejen ind mod Nørre Aaby
 2. Halv timesdrift for Regionaltoget efter ny jernbanelinje over Fyn fra 6.00 til 24.00.3
 3. Ny jernbane og 3. spor på motorvej bygges samtidig.